ဒုအာအိ အဗူဒရ္ဒါအ္

ဟဒီးဆ္ေတာ္မွာလာရိွထားသည္။ အလိုသေဘာမွာ … အၾကင္သူဟာ ဒီဒုအာကို မနက္ျဖစ္ေစ ၊ ညျဖစ္ေစ ၊ ေန႔စဥ္ အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္ ရြတ္ဖတ္ပါက အလႅာဟ္ ﷻ ထံေတာ္မွ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အသြယ္သြယ္ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လုံျခံဳမႈ ခ်ီးျမႇင့္ေပးသနားေတာ္မူမည္။ ဒုအာ၏ …