ဝုိသူျဖင့္အိပ္စက္ေသာသူ၏ဒုိအာကဘူလ္ျဖစ္ျခင္း ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သခင္ صلى الله عليه وسلم ၏ ဓေလ့ေတာ္မွာ ဝုိသူျဖင့္အျမဲတေစ ေနထုိင္ေတာ္ မူျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝုိသူျဖင့္ပင္ အိပ္စက္ အနားယူ ေတာ္မူေလ့႐ွိသည္။ မိမိ၏ ဆြဟာဗဟ္​ေ​တာ္မ်ား ကုိလည္း ဝုိသူျဖင့္ အိပ္စက္ၾကရန္ တုိက္တြန္းေလ ့႐ွိေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ အမိန္႔႐ွိေတာ္မူသည္။ အၾကင္သူသည္ ညတြင္ ဝုိသူျပု၍