အိစ္ေသဂ္ဖရ္ ဖတ္ျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူး

ဟဇ္ရသ္ပီရ္ဇြလ္ေဖကရ္အဟ္မဒ္ နက္ရ္ွဗန္ဒီ သာမသိဗရ္ကါသာဟူ အမိန္႔ရွိပါတယ္ … တစ္ရက္ ေအမာမ္အဟ္မဒ္ဗင္န္ဟမ္ဗလ္ ( ရဟ ) ခရီတစ္ခုတြင္ ညအခ်ိန္ပလီတစ္လုံး၌ တည္ခိုရန္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေလသည္ … ေအရွဟ္နမာဇ္ အၿပီးျဖစ္သည္ ပလီ၌ေအမာမ္အဟ္မဒ္မွအပ တျခားမည္သူမွမရွိေတာ့ေပထိုအခ်ိန္၌ပလီ၏ အေစာင့္ျဖစ္သူက ပလီတံခါးပိတ္ေတာ့မည္ …