(#ေသျခာဖတ္ျပီးသိမ္းထားပါမ်ွေဝေပးပါ။) (၁) ည အိပ္ရာ၀င္ ခ်ိန္တြင္ “သဟဂ်္ဂၽြဒ္ နမာဇ္” ၀တ္ျပဳရန္ (နီယသ္) ရည္စူးခ်က္ ထားရွိ ရမည္။ အေၾကာင္း ေသာ္ကား ညဦးပိုင္း နီယသ္ ျပဳထား ျခင္းေၾကာင့္ ညဘက္ မႏိုး ခဲ့ပါက လည္း နမာဇ္ ၏ အက်ိဳး ကို ရရွိ ေပမည္။