မိစ္ဝါးက္ တိုက္ျခင္း အက်ိဳးအာနိသင္မ်ား

၁။ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ ေက်နပ္ႏွသ္သက္မႈ့၏ အေၾကာင္းခံျဖစ္သည္။ ၂။ ပါးစပ္အားသန္႔ရွင္းေစသည္။ ၃။ ေမာသ္ ေသျခင္းတရားမွအပ ေရာဂါဟူသ၍ကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ ၄။ ေရဖ်ဥ္းနာေရာဂါအားပေပ်ာက္ေစသည္။ ၅။ မ်က္ေစ့အျမင္တိုးပြါးၾကည္လင္သည္။ ၆။ သြားဖံုးမ်ားအားခိုင္မာေစသည္။ ၇။ ခြ်ဲသလိပ္ကိုကင္းေစသည္။ ၈။ …