၁။ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ ေက်နပ္ႏွသ္သက္မႈ့၏ အေၾကာင္းခံျဖစ္သည္။ ၂။ ပါးစပ္အားသန္႔ရွင္းေစသည္။ ၃။ ေမာသ္ ေသျခင္းတရားမွအပ ေရာဂါဟူသ၍ကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ ၄။ ေရဖ်ဥ္းနာေရာဂါအားပေပ်ာက္ေစသည္။ ၅။ မ်က္ေစ့အျမင္တိုးပြါးၾကည္လင္သည္။ ၆။ သြားဖံုးမ်ားအားခိုင္မာေစသည္။ ၇။ ခြ်ဲသလိပ္ကိုကင္းေစသည္။ ၈။ မစ္ဝါးက္တံပူစားသူအား မလာအိကာဟ္ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက ႏွစ္သက္ေတာ္မူၾကသည္။ ၉။ မစ္ဝါးက္တံပူစားျခင္းသည္ စြႏၷသ္ေတာ္အားက်င့္သံုးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၁၀။ နမာဇ္၏