မုိင္ယဒ္ ေသသူႏွင္႕ပတ္သက္၍ ေရွာင္ရန္မဆ္အလဟ္မ်ား ================================== 1. မုိင္ယဒ္ ကဖန္ထုပ္ၿပီးေနာက္ အနားတြင္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ဖတ္ျခင္းကုိ အခ်ိဳ႕ေအမာန္ႀကီးမ်ားက ခြင္႕ျပဳထားပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ေသသူႏွင္႕ ေနကာပုိင္သူမ်ား မပါရပါ။ ေသသူႏွင္႕ ေဆြမ်ိဳးရင္းျခာမ်ားသာ ျဖစ္ရမည္။ အသံက်ယ္ေလာင္စြာမဖတ္ရ။ တုိးတီးစြာ ဖတ္ရမည္။ 2. ေသသူ၏ ေျခေထာက္ကိုကုိင္၍ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း မျပဳပိုင္။ မိမိေတာင္းပန္သည္ကုိ