ဗလီႀကီးရဲ႕ အက်ယ္ကေတာ့ 13200 မီတာ တိုင္ေပါင္း စုစုေပါင္း 350 မီးအိမ္ေပါင္း 1200 ရွိပါတယ္။ ဒီဗလီႀကီးကို ( ဝက္ဖ္ ) လႉခဲ့တဲ့သူက ၅ႀကိမ္ဆြလာသ္ ဝတ္ျပဳဖို႔အတြက္ မဟုတ္ပဲ ေအေသကားဖ္ထိုင္ဖို႔ႏွင့္ သာသနာေရး ၊ လူမႈ့ေရးကိစၥေတြ စီရင္ဆုံးျဖတ္ရာ ခုံ႐ုံးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗလီႀကီးရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့