တခါက ျပင္သစ္နိုင္ငံ၏တခုေသာ စူပါမားကတ္တြင္ ေနကာဗ္ဝတ္ဆင္ထားသူ အမ်ိဳးသမီးေစ်းဝယ္သည္။ ေစ်းဝယ္ျခင္း ၿပီးဆံုးသြားသည့္အခါ သူမ ေပးေခ်ရမည့္ ေစ်းဖိုးေငြကို ေပးေခ်ရန္ ေကာင္တာသို႔ သူမ သြားခဲ့သည္။ ေကာင္တာတြင္ ( လြန္ကဲစြာ ) ျပင္ဆင္ခ်ယ္သထားေသာ အာရဗ္ႏြယ္ဖြား အမ်ိဳးသမီးတဦးရွိေနသည္။ ယင္းအာရဗ္အမ်ိဳးသမီးသည္ ေနကာဗ္ဝတ္ဆင္ထားသည့္ ေစ်းဝယ္အမ်ိဳးသမီးအား ေလွာင္ေျပာင္ေသာအၾကည့္ျဖင့္ၾကည့္ေနသည္။ထို႔ေနာက္ ေစ်းဝယ္အမ်ိဳးသမီး ဝယ္ယူထားသည့္ ပစၥည္းတို႔ကို