မက်န္းမမာျဖစ္ေနစဥ္ ေတာင္းဆိုရမည့္ ဒုအာမ်ား ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ အၾကင္သူသည္ ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနရေသာအခ်ိန္တြင္ ေအာက္ပါ ဒုအာယူႏုစ္ကို အႀကိမ္ ( ၄၀ ) ရြတ္ဖတ္ပါ။ အကယ္​၍ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေနသျဖင့္ ကြယ္လြန္ေသဆုံးသြားလ်ွင္ ယွဟီဒီႏွင့္အမ်ွ စဝါးဗ္ကုသိုလ္အက်ိဳးကို ရရိွေပမည္။ အကယ္၍ က်န္းမာသြားပါမူ အျပစ္ဂုနာဟ္ဒုစ႐ိုက္အားလုံးမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူျခင္းကို ခံရေပမည္။ (( لآَإِلهَ