အစၥလာမ္မွာ အေရးႀကီးတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔လည္းပတ္သက္ေနတဲ့ ဇကားသ္ (သန္႔စင္ျခင္း အလွူဒါန)ဆိုတဲ့ တာဝန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျပာၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးဥစၥာျပည့္စုံတဲ့သူေတြဟာ မိမိရဲ့ ပိုင္မွုေတြထဲကေန ၄၀ ပုံ ၁ပုံ နိမ့္ပါးတဲ့သူေတြကို မၽွေဝခံစားခြင့္ေပးရမယ္ ဒါကို အတိုခ်ဳံ႕ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဇကားသ္ လို့သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ သူနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြကေတာ့ အက်ယ္တဝင့္ အမ်ားအျပားရွိတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဇကားစနစ္ရဲ့ အႏွစ္သာရေလးကိုပဲ