ဆြဒကဟ္ေပါင္းေလးဆယ္ 40 (အျပည္႕အစံု)

ဆြဒကဟ္ေပါင္းေလးဆယ္_40 1 တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ ဒုကၡေရာက္ျခင္းကေန ကာကြယ္ျခင္းသည္ ဆြဒကဟ္ျဖစ္သည္ (ဘုခါရီ 2518) 2 မ်က္ကန္းကုိ လမ္းျပျခင္းသည္ ဆြဒကဟ္ျဖစ္သည္ (အိဗ္ေန ေဟဘ္ဘားန္ 3368) 3 နားေလးေသာသူကုိ အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ စကားေျပာျခင္း ဆြဒကဟ္ျဖစ္သည္ …