#ဇိကိရ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ရရွိမည့္ဖဇီလသ္အက်ိဳးတရားမ်ား ၁။ ဇိကိရ္သည္ ရွဳိင္ႆြန္အားတြန္းလွန္ဖ်က္စီး၏။ / ၂။ ဇိကိရ္သည္ အရွင္ျမတ္ႏွစ္သက္ေတာ္မူ ရန္အေၾကာင္းခံျဖစ္၏။ / ၃။ ဇိကိရ္သည္ ပူပင္ေသာကကုိ ကင္းေ၀းေစ၏။ ၄။ ဇိကိရ္သည္ စိတ္ကုိ ေပ်ာ္ျမဴးေစႏိုင္၏။ / ၅။ ဇိကိရ္သည္ ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ႏွလုံးကုိအားျဖည္႔ေပး၏။ / ၆။ ဇိကိရ္သည္ မ်က္ႏွာႏွင့္စိတ္ကုိ ၾကည္လင္ေစ၏။ ၇။