ဝီဂါဗလီတြင္ နမာဇ္ဝတ္ျပုသည့္ မေလးရွားခရီးသြားအုပ္စု တရုတ္အရာရွိမ်ား ဖမ္းဆီးခံရ — ကြာလာလန္ပူ၊ ဒီဇင္ဘာ (၃၀) မေလးရွားကမာၻလွည့္ခရီးသည္အုပ္စုတစုသည ္လိုင္စင္မရွိဘဲတ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္ ရွင္းက်န္းျပည္နယ္ရွိ ဝီဂါဗလီတစ္ခုတြင္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းေၾကာင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရေၾကာင္း World of Buzz သတင္း႒ာနက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရွင္းက်န္းမွမေလးရွားသို႔ ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ ျပန္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ား၌ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရသည့္ ဝီဂါႏွင့္အျခားမြတ္စလင္ အမ်ားစုပါဝင္ေသာ