ဒုကၡ အခက္ အခဲႏွင့္ ေရာဂါေဝသနာခံစားေနရသူကိုေအာက္ပါဒိုအာေလးဖတ္ပါ

ဒုကၡ အခက္ အခဲႏွင့္ ေရာဂါေဝသနာခံစားေနရသူကိုေအာက္ပါဒိုအာေလးဖတ္ေပးျခင္းျဖင့္ကူညီလိုက္ပါ ဟဒီးဆ္ေတာ္ တြင္ လာရွိသည္။ အၾကင္သူသည္ တစ္ျခား တစ္ဦး တစ္ေယာက္ အား ဒုကၡ အခက္ အခဲႏွင့္ ေရာဂါ ေ၀ဒနာ ခံစား ေနရသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ၿပီး …