သားသမီးမ်ားကို ဗဒ္ဒိုအာလုပ္ျခင္းမွေရွာင္ပါ

သားသမီးမ်ားကို ဗဒ္ဒိုအာလုပ္ျခင္းမွေရွာင္ပါ -သင့္ကိုယ္သင္ျဖစ္ေစ ……. -သင့္သားသမီးေတြကိုျဖစ္ေစ ….. -သင့္အေစခံကိုျဖစ္ေစ ……. -သင့္ ပစၥည္းဥစၥာကိုျဖစ္ေစ ……. ဗဒ္ဒိုအာလုပ္ျခင္းမွေရွာင္ပါ။ ……. အေႀကာင္းေသာ္ကား ဆုေတာင္းျပည့္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္သြားျပီး အသင္တို႔၏ “က်ိန္​စာ” ဗဒ္ဒိုအာမ်ားလက္ခံျခင္းခံရသည့္အျဖစ္မ်ိဴးး မျဖစ္ေစရရန္ျဖစ္သည္။ …