ဖဂ်ရ္ နမားဇ္ကိုရေအာင္က်ိဳးစားပါ။ ဖဂ်ရ္ နမားဇ္ သည္ အလြန္ ဗရ္ကသ္ ရွိေသာ နမားဇ္ ျဖစ္သည္

ဖဂ်ရ္ နမားဇ္ကိုရေအာင္က်ိဳးစားပါ။ ဖဂ်ရ္ နမားဇ္ သည္ အလြန္ ဗရ္ကသ္ ရွိေသာ နမားဇ္ ျဖစ္သည္ ဖဂ်ရ္ နမားဇ္ ႏွင့္ ပက္သက္ သည့္ အခိူ႔ ဟဒိးဆ္ ေတာ္မ်ားကို တင္ျပ လို …