(ရွိုင္သြာန္၏ ရန္သူ(15)ဦးႏွင့္ မိတ္ေဆြ(10)ဦး) တစ္ရက္ တြင္ အလႅာဟ္ရွင္က ရွိုင္သြာန္ အား အမိန္႔ရွိေတာ္မူေလသည္ အသင္ ငါအရွင္၏ အခ်စ္ေတာ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ) ထံသို့ သြားပါ. သူေမးသမၽွ ကို ေျဖခဲ့ ပါဟု .အလႅာဟ္ရွင္၏ အမိန္႔ တိုင္း ရွိုင္သြာန္ သည္ အဖိုးအို တစ္ေယာက္သြင္ျဖစ္ ကိုယ္ေတာ္သခင္ထံသို ေရာက္လာခဲ့သည္.