ဂ်ိဴမိုအာ ေန႔ႏွင့္ စူရာ ကဟဖ္ သည္ အလြန္ စပ္ဆက္လ်ွက္႐ွိသည္။ စူရာ ကဟဖ္အေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပခ်က္တခု ျပန္လည္ မ်ွေဝေပးလိုက္ပါတယ္။ စူရာဟ္ကဟဖ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား စူရာကဟဖ္ (ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းအေၾကာင္း) သည္ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး အာယသ္ေတာ္ ၁၁၀ ႏွင့္ ႐ုကူ ၁၂ ခုပါဝင္သည္။ စူရာကဟဖ္၏ ထူးျခားမႈမ်ားႏွင့္