ဂိုနာဟ္ လုပ္ၿပီးရင္ ေသာင္ဝ္ဗဟ္ လုပ္ရပါတယ္။ ေသာင္ဝ္ဗဟ္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ? သာဝကႀကီး အလီ ရေသြ႕ကို လူတစ္ေယာက္ ေမးေတာ့ သာဝကႀကီး အလီ ရေသြ႕က ေျဖၾကားတယ္။ ေသာင္ဝ္ဗဟ္မွာ ေျခာက္ခုေသာအရာ ပါဝင္ရမယ္။ ၁။ ။လုပ္ခဲ့တဲ့အမွားကို အမွားမွန္းလက္ခံ ေနာင္တရ ရမယ္။ / ၂။ ။လုပ္ခဲ့တဲ့ ဖရႆြ္၊ဝါဂ်ိဗ္ ကိစၥေတြကို