မိဘမဲ့ႏွင့္ သူဆင္းရဲ ………………. တခ်ိဳ႕ေသာသူေတြ မိဘမဲ့ခေလးေတြကိုဆိုရင္ မတူမတန္သလိုေျပာဆုိဆက္ဆံၾကတယ္  အေရးမေပး အေလးမထားသလို ဆက္ဆံၾကတယ္ ၊ ေမာင္းထုတ္ၾကတယ္ ကဲ့ရဲ႕ၾကတယ္ အထင္ေသးၾကတယ္ မွတ္ထားပါေလ…အဲ့အျပဳအမူေတြ သင္ျပဳလုပ္မိေနၿပိးဆိုရင္ သင္တြက္ ကဗရ္အဇာဗ္က ႀကိဳဆိုေနပါၿပိီး….. သင့္အတြက္ မဂ္ေဖြရသ္ေတြ ပိတ္ဆို႔ေနပါၿပီး တခ်ိဳ႕ေသာသူေတြ ဆင္းရဲသားမ်ားကို အထင္ေသးျခင္း မေကာင္းေျပာျခင္း ကဲ့ရဲ႕ ႐ူတ္ခ်ျခင္း ေမာင္းထုတ္ျခင္း