႐ွရီအသ္ တရားေတာ္၏ အခ်ိဳ႕ ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

႐ွရီအသ္ တရားေတာ္၏ အခ်ိဳ႕ ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ၁ – ႂကြားဝါျခင္းျဖစ္ မေလ်ွာက္ႏွင့္။ (ကုရ္အာန္) / ၂ – အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား၌ မည္သည့္အမ်ိဳးသားမွ မေလ်ွာက္ရ။(အဘူဒါဝူးဒ္က်မ္း) / ၃ – တစ္ရက္ျခား၍ …