႐ွရီအသ္ တရားေတာ္၏ အခ်ိဳ႕ ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ၁ – ႂကြားဝါျခင္းျဖစ္ မေလ်ွာက္ႏွင့္။ (ကုရ္အာန္) / ၂ – အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား၌ မည္သည့္အမ်ိဳးသားမွ မေလ်ွာက္ရ။(အဘူဒါဝူးဒ္က်မ္း) / ၃ – တစ္ရက္ျခား၍ ေခါင္းဖီးပါ။ သေဘာမွာ ေန႔စဥိေခါင္းဖီးရန္ မလိုအပ္ပါ။(သိရ္မိဇီက်မ္း) ၄ – အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ သန္႔႐ွင္းမႈကို