ဝူဇူလုပ္ရင္း ဒိုအာေတာင္းၾကမယ္ .. ဝူဇူလုပ္ေနခ်ိန္ ေလာကီ စကားေျပာတာဟာမေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ တစ္ခုပါ။❌ အဲ့လုပ္ရပ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရင္း ဝူဇူရဲ႕ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီမွာ ေတာင္းႏိုင္တဲ့ ဒိုအာေလးေတြကိုျမန္မာလိုပဲ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ဝူဇူျပဳတဲ့ ေကာင္းမႈႏွင့္ ဒိုအာဆိုတဲ့ ေကာင္းမႈ(၂)ခုလံုး တၿပိဳင္တည္း လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုေတာ့ အရမ္းကိုေကာင္းပါတယ္ ပထမေတာ့ နည္းနည္းသတိလုပ္ၿပီး ဆိုရပါမယ္။ေနာက္ပိုင္း အက်င့္ျဖစ္ၿပီး လြယ္ကူလာမွာပါ။ In