ပိုလန္ႏိုင္ငံ၊ Kruszyniany ေက်းရြာရွိ ေရွးေဟာင္းသစ္သားဗလီ

ပိုလန္ႏိုင္ငံ၊ Kruszyniany ေက်းရြာရွိ ေရွးေဟာင္းသစ္သားဗလီ #Kruszyniany_Mosque ဤေက်းရြာရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တာတာလူမ်ဳိးတို႔သည္ ၁၇ ရာစုတြင္ တူရကီ မြတ္စ္လင္မ္ ေအာ္သိုမန္တို႔၏ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္မႈကို ပိုလန္ဘုရင္ဘက္မွေန၍ အမိတိုင္းျပည္အတြက္ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ပိုလန္ဘုရင္ႀကီးမွ ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ 1717 …