ပိုလန္ႏိုင္ငံ၊ Kruszyniany ေက်းရြာရွိ ေရွးေဟာင္းသစ္သားဗလီ #Kruszyniany_Mosque ဤေက်းရြာရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တာတာလူမ်ဳိးတို႔သည္ ၁၇ ရာစုတြင္ တူရကီ မြတ္စ္လင္မ္ ေအာ္သိုမန္တို႔၏ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္မႈကို ပိုလန္ဘုရင္ဘက္မွေန၍ အမိတိုင္းျပည္အတြက္ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ပိုလန္ဘုရင္ႀကီးမွ ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ 1717 ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့သည့္ သမိုင္း၀င္ဗလီ ျဖစ္ပါသည္။ 1846 ခုႏွစ္တြင္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။