ႏွလုံးသားထဲမွာ အလႅာဟ္အခ်စ္ ဝင္ေရာက္လာၿပီလဲအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္လည္း သူ႔ကို ခ်စ္သြားၿပီဆိုရင္ဒီလိုလကၡဏာေတြကို ခံစားလာရမယ္

ႏွလုံးသားထဲမွာ အလႅာဟ္အခ်စ္ ဝင္ေရာက္လာၿပီလဲအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္လည္း သူ႔ကို ခ်စ္သြားၿပီဆိုရင္ဒီလိုလကၡဏာေတြကို ခံစားလာရမယ္ အလႅာဟ္အရွင္သူ႔ကို သိပ္အမ်ားႀကီး အပင္ပန္း မခံခိုင္းဘဲ လုံေလာက္တဲ့႐ိုဇီ ကို ခ်ီးျမႇင့္မယ္ … အရင္လို မဟုတ္ဘဲ ရသေလာက္႐ိုဇီနဲ႔ တင္းတိမ္တတ္လာၿပီး အလႅာဟ္ကို အၿမဲ …