၁၇ ႏွစ္သားလူငယ္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ေကရာအသ္ၿပိဳင္ပြဲ အႏိုင္ရသည့္ ပထမဆုံးအေမရိကန္ျဖစ္လာ … မင္နီဆုိတာ၊ ဇန္နဝါရီ (၉) ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ဆယ္ေက်ာ္သက္ အေမရိကန္မြတ္စလင္မ္လူငယ္သည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ေကရာအသ္ျပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရခဲ႔ျပီးေနာက္ သမုိင္းတေလ်ွာက္ ဆုရသည့္ ပထမဆုံးအေမရိကန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ မင္နီဆိုတာတြင္ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ၁၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ဆယ္ေက်ာ္သက္ အဟ္မဒ္ဘုရ္ဟန္မုဟမၼဒ္သည္ဒူဘုိင္းနုိင္ငံတကာေကရာအသ္ျပိုင္ပြဲတြင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးမွၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္၍