မတ္စ္ေဂ့်ေဒ့ဟရာမ္တြင္ တပ္ဆင္မည့္ ကမၻာ့အျကီးဆုံးထီးျကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္ ၅ ခ်က္ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာလ၏ကြယ္လြန္ခဲ႔သည့္ ေဆာ္ဒီဘုရင္ျကီးအဗၺဒူလာအေနျဖင့္ မကၠာျမို့ေတာ္ မတ္စ္ေဂ့်ေဒ့ဟရာမ္၀န္းက်င္ရင္ျပင္မ်ားတြင္ ဧရာမကမၻာ့အျကီးဆုံး စံခ်ိန္တင္ထီးျကီးမ်ား တပ္ဆင္ရမည္ဟု အမိန႔္ေပးခဲ့သည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားဆုိင္ရာဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ရႈိခ္အဗၺဒုလ္ရဟ္မန္အလ္စုိဒုိက္စ္က အဆုိပါအမိန႔္ကိုွေၾကျငာခဲ့ျပီး ျပင္ပေနရာမ်ားသို႔ပါ အရိပ္မ်ားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရင္အဗၺဒူလာစီမံခ်က္တိုးခ်ဲ႕မႈတြင္ အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ ဧရိယာမ်ားအျပင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္မည့္ေနရာမ်ားပါဝင့္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီမွ ထီးျကီးမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုိ