နမားဇ္၅ႀကိမ္ကို စြဲျမဲဝတ္ျပုသူႏွင့္စြန႔္လြတ္သူ ရ႐ွိမည့္‌ေကာင္းက်ိဳးနွင့္ဆိုးက်ိဳး

နမားဇ္၅ႀကိမ္ကို စြဲျမဲဝတ္ျပုသူႏွင့္စြန႔္လြတ္သူ ရ႐ွိမည့္‌ေကာင္းက်ိဳးနွင့္ဆိုးက်ိဳး —- အၾကင္သူသည္္​ နမားဇ္​၅ႀကိမ္​အား ‌ေန႔စဥ္ ဆြဲျမဲဝတ္ျပဳပါကေအာက္ပါ အက်ိဳး‌ေက်းဇူးမ်ားရရိွ‌ေပမည္။ ဖဂ်ရ္ နမားဇ္​ကိုဝတ္ျပဳလ်င္ ဂိုနာဟ္​မ်ားမွ လြတ္​ၿငိမ္းခ်မ္းသာမူ ရ႐ွိသာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ခံတပ္​အတြင္း ခိုလံႈသူသကဲ့သို႔ျဖစ္​သည္​ ။ ဇိုဇိုဟိုရ္နမားဇ္ဝတ္ျပဳလ်င္ — …