ေသဆုံးကြယ္လြန္ၿပီးေသာ မိဘမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး အမလ္က်င့္စဥ္ မ်ား” မိမိ၏ မိဘမ်ား ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာ္ ဘာေတြဖတ္႐ြတ္ရမလဲ ဘာေတြျပဳက်င့္ရမလဲ ေမးေနတဲ့ ညီေနာင္မြစ္စလင္အေပါင္းတို႔အား ကြၽန္ေတာ္ေျပာျပလိုက္ပါတယ္ ။ မိမိ၏မိဘေတြဟာ ကြယ္လြန္ၿပီး ယခုခ်ိန္မွာ ကဗရ္ေတြ သူတို႔၏ ျပဳက်င့္ခဲ့ေသာ္ မေကာင္းမူမ်ားအတြက္ အျပစ္အဇားဗ္ေတြ ခံေနရပါၿပီး ထိုအတြက္ သူတို႔၏ အျပစ္အဇားဗ္ေတြ လြတ္ၿငိမ္းဖို႔ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လမ္းခရီးေတြ