စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈ႕မ်ား ကင္းေဝးေစရန္ ႐ိုဇီရိကၡာမ်ား ဘရ္ကသ္ရရွိေစရန္ က်င့္စဥ္

စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈ႕မ်ား ကင္းေဝးေစရန္ ႐ိုဇီရိကၡာမ်ား ဘရ္ကသ္ရရွိေစရန္ စီးပြားေရးအဆင္ေျပၿပီး အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းေစရန္အတြက္ လြယ္ကူစြာ႐ြတ္ဖတ္ႏိုင္သည့္ က်င့္စဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ဖဂ်ရ္နမာဇ္အၿပီးတြင္{ယားအဇီးဇု (၄၁)}ႀကိမ္ႏွင့္ ေအာက္ပါပုံျပထားသည့္အတိုင္း စူရာဟ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို (၄၁)ႀကိမ္စီ ႐ြတ္ဖတ္ရေပမည္။ မိမိ၏ ဆိုင္အတြင္းလည္းေကာင္း စီးပြားေရးကဏၰအတြက္ ေနအိမ္တြင္လည္းေကာင္း ႐ြတ္ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ …