ဘန္ေကာက္ ဗလီဝင္းအတြင္း မီးေလာင္မႈ ေၾကာင့္ ဘုရင္မင္းႀကီး မွ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ကာ လိုအပ္သည့္ အကူအညီလာေပးခ့ဲေၾကာင္းသိရ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕ထဲ ဗလီဝင္းအတြင္း မီးေလာင္ မႈ ျဖစ္မႈအတြက္ ဘုရင္ မင္းႀကီး မွ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ ေစလႊတ္ကာ လိုအပ္သည့္ အကူအညီလာေပးခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။ထိုင္းႏိုင္ငံဘုရင္မင္းျမတ္မွာ အျခားဘာသာတရားေတြကို အေလးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခံရသည္။ ဘန္ေကာက္သတင္းစဥ္