ဘန္ေကာက္ ဗလီဝင္းအတြင္း မီးေလာင္မႈ ေၾကာင့္ ဘုရင္မင္းႀကီး မွ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ကာ လိုအပ္သည့္ အကူအညီလာေပးခ့ဲေၾကာင္းသိရ

ဘန္ေကာက္ ဗလီဝင္းအတြင္း မီးေလာင္မႈ ေၾကာင့္ ဘုရင္မင္းႀကီး မွ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ကာ လိုအပ္သည့္ အကူအညီလာေပးခ့ဲေၾကာင္းသိရ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕ထဲ ဗလီဝင္းအတြင္း မီးေလာင္ မႈ ျဖစ္မႈအတြက္ ဘုရင္ မင္းႀကီး မွ အထူး …