ကရွ္မီးယားအေရး ေထာက္ခံပါက အိႏၵိယသုိ့ျပန္လာခြင့္ျပုမည္ဟု ကမ္းလွမ္းမႈ ေဒါက္တာဇာကဲနုိက္ျငင္းဆန္ခဲ႔  ကြာလာလန္ပူ၊ ဇန္နဝါရီ(၁၆) အစၥလာမ့္ပညာရွင္ ေဒါက္တာဇာကဲႏုိက္က အိႏၵိယဘီ ေဂ်ပီအစိုးရသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၀ ကိုျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသည့္ ကိစၥတြင္ ေထာက္ခံမႈျပသပါက သူ႔ကိုအိႏၵိယသို႔ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ ျပန္လာေရးႏွင့္ေငြေၾကးခဝါခ်မႈအမႈကုိ ရုက္ေသးေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ အိႏၵိယအစၥလာမစ္ပညာရွင္ေဒါက္တာနုိက္က စက္တင္ဘာလတြင္ အိႏၵိယအစိုးရမွကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး သူ႔ ထံခ်ဥ္းကပ္ၿပီး အထက္ပါအတုိင္း ကမ္းလွမ္းခဲ႔သည္ကုိ ျငင္းဆိုခဲ့သည္ဟု