ေနကာဟ္၏ အေရးႀကီးပုံ….

ေနကာဟ္၏ အေရးႀကီးပုံ ေနကာဟ္သည္ ငါကိုယ္ေတာ္၏ စြႏၷသ္ေတာ္ ျဖစ္သည။္ အၾကင္သူသည္ ငါကိုယ္ေတာ္၏ စြႏၷသ္ေတာ္အား မႏွစ္သတ္ပါကထိုသူသည္ ငါ၏ အြမၼသ္အသင္းထားထဲမွ မဟုတ္ပါ ။ (သေဘာမွာ) ငါကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းစဥ္ေတာ္၌မရွိပါ။တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလလႅားဟို႔အလိုင္းေဟ့ဝစလႅမ္)သၡင္ အမိန႔္ရွိေလသည္။ ေနကာဟ္သည္ …