ေနကာဟ္၏ အေရးႀကီးပုံ ေနကာဟ္သည္ ငါကိုယ္ေတာ္၏ စြႏၷသ္ေတာ္ ျဖစ္သည။္ အၾကင္သူသည္ ငါကိုယ္ေတာ္၏ စြႏၷသ္ေတာ္အား မႏွစ္သတ္ပါကထိုသူသည္ ငါ၏ အြမၼသ္အသင္းထားထဲမွ မဟုတ္ပါ ။ (သေဘာမွာ) ငါကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းစဥ္ေတာ္၌မရွိပါ။တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလလႅားဟို႔အလိုင္းေဟ့ဝစလႅမ္)သၡင္ အမိန႔္ရွိေလသည္။ ေနကာဟ္သည္ အီမာန္၏တစ္ဝက္ျဖစ္သည္။(သေဘာမွာ)ေနကာဟ္မလုပ္ခင္မွာ ရွရီအသ္ရဲ႕အအ္မာလ္မ်ားေၾကာင့္ အီမာန္တစ္ဝက္ဘဲရွိေလသည္။ ေနကာဟ္ လုပ္ၿပီးေနာက္ အီမာန္ျပည့္ဝသြားေလသည။္တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလလႅားဟို႔အလိုင္းေဟ့ဝစလႅမ္)သၡင္အမိန႔္ရွိေလသည္။ အၾကင္သူသည္အမ်ိဳးသၼီး၏