ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္အစ အစၥလာမ့္ ရာဇဝင္(၅)မည္ရ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕ ဆုံးေအာင္ဖက္ေပးေစခ်င္ပါသည္ တတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကိုစတင္တည္ေထာင္ေသာ အေလာင္မင္းတ်ာႀကီးဘြဲ႕ေတာ္ခံဦးေအာင္ေဇယ် မင္းေနျပည္ေခတ္အခါသာမယ၌ ေတာေနတရားက်င့္ အစၥလာမ္ဘာသာ ဝင္”ဝလီ”သူေတာ္စင္ ႀကီး(၄)ပါးအား ဘုရင့္အပါးခစားတဲ့ပု႑ာ ညိဳ ပု႑ာနီမ်ားမွ မေကာင္းေသာ အႀကံ ျဖင့္ အရွင္မင္းႀကီးဦးေအာင္ေဇယ်အား””အိုအရွင္မင္းျမတ္ ဤ”ပသီ”အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္(၄)ဦးသည္ အရွင္မင္းႀကီးအား ဦးခိုက္ပန္စဥ္ ရွီခိုးကေတာ့ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ဝက္သားမ်ားကိုပင္စားသုံးျခင္းမရွိဟူ ၍ေလ်ာက္ထား ကုန္ေခ်ာေလေသာ္ အေလာင္မင္းတတ်ာႀကီးဦးေအာင္ေဇယ်