အိစ္ေသခါရာ နမားဇ္ (အလုပ္ တစ္ခုခုလုပ္ရန္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေနပါက အလႅာအရွင့္ထံပါး လုပ္သင့္မလုပ္သင့္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေတာင္းဆိုရန္ဖတ္ေသာနမားဇ္) အလုပ္ တစ္ခုခု လုပ္ရန္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေနပါက အလႅာ အရွင့္ထံပါး လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အကူအညီ ေတာင္း ဆိုရန္ ဖတ္ေသာ နမားဇ္ ကိုအိစ္ေသခါရာ နမားဇ္ ဟုေခၚသည္။ အိစ္ေသခါရာ