ဟူကူကြလ္လာဟ္ (အလႅာဟ့္အေပၚ ထားရမည့္ တာဝန္ ) ၆ ခ်က္ ၁– ေန႔စဥ္ ကေလမာဟ္ ဖတ္ပါ။ ၂– ေန႔စဥ္ ေသာင္ဗာဟ္ ဖတ္ပါ။ ၃– ေန႔စဥ္ ဒ႐ူးဟ္ ဖတ္ပါ။ ၄– ေန႔စဥ္ ကုရ္အာန္ ဖတ္ပါ။ ၅– ေန႔စဥ္ ဆြလာ့သ္ ဝတ္ျပဳပါ။