သူမ၏အမည္မွာ (Masooma Rajput)မာဆိုမာျဖစ္ျပီး (Quetta) ကြတ္တာ၏သမီးတဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ဘိုလိုခ်ီစတန္ျပည္နယ္မွျဖစ္၍ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံႏိုင္ငံ႐ွိ ဟိုက္ဒရာဘတ္တကၠသိုလ္ၾကီးတြင္ ဇီဝေဗဒဘာသာရပ္၌ ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ ပထမဆံုး ပါကိစၥတန္ႏိုင္ငံမွထူးခြၽန္သူအမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ မာစတာဒီဂရီ ဆုရ႐ွိခဲ့သူပင္ျဖစ္သည္။ သူမသည္ဟာဗတ္တကၠသိုလ္႐ွိ ကင္ဆာသုေတသနအဖြဲ႔၌ ေလ့လာမႈျပဳၿပီး ျပန္လည္လက္ေတြ႔အသံုးခ်သည့္ကာလတြင္ အျမဲတေစဆုရ႐ွိခဲ့သူေလးလည္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဟိုက္ဒရာဘတ္တကၠသိုလ္သို႔ ထူးခြၽန္စြာ ပညာသင္ယူခြင္ စေကာ္လာဆုရ႐ွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူမသည္စာနယ္ဇင္းေဟာေျပာပြဲတြင္ သူမ၏ကိုယ္ေတြ႔