အိစ္ေသခါရာနမားဇ္  (အလုပ္တစ္ခုခုလုပ္ရန္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေနပါက အလႅာအ႐ွင့္ထံပါး လုပ္သင့္မလုပ္သင့္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္အကူအညီေတာင္းဆိုရန္ဖတ္ေသာနမားဇ္)

အလုပ္ တစ္ခုခု လုပ္ရန္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေနပါက အလႅာ အ႐ွင့္ထံပါး လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္ အကူအညီ ေတာင္း ဆိုရန္ ဖတ္ေသာ နမားဇ္ ကိုအိစ္ေသခါရာ နမားဇ္  ဟုေခၚသည္။ အိစ္ေသခါရာ နမားဇ္သည္ …