နမာဇ္၏ ဝါဂ်စ္္ဗ္အခ်က္မ်ား…..

နမာဇ္၏ဝါဂ်စ္္ဗ္အခ်က္မ်ား 1=အလ္ဟမ္ဒိုစူရဟ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း။ / 2=ထို႔ေနာက္ တစ္ျခားစူရဟ္ တစ္ခုခုက္ို ဆက္လက္ရြတ္ဖတ္ျခင္း။ / 3=ဖရပ္စ္နမာဇ္တြင္ ပထမႏွင့္ဒုတိယ ရကအသ္ မ်ားတြင္ကုရ္အာန္ အာယသ္ေတာ္မ်ား ရြတ္ဖတ္ျခင္း။ 4=ဦးညႊတ္ျပီးေသာအခါ တည့္တည့္ျပန္၍ ရပ္ျခင္း။ / 5=ႏွစ္ျကိမ္ဦးခ်ရာ …