ကိုယ္ေတာ္သခင္(ဆြ)က ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မွာ ဂ်မာအသ္နဲ႕နမားဇ္ဖတ္ဖို႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးတယ္ ဆိုတာ စကားရပ္နဲ႕မိန႔္ၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့အျပင္ လုပ္ရပ္နဲ႕လည္း သက္ေသျပသခဲ့ပါတယ္ စကားရပ္နဲ႕ ဘယ္လိုမိန႔္ၾကားခဲ့တာလဲဆိုရင္ အလိုသေဘာမွာ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မွာ ဂ်မာအသ္နဲ႕ တကြ နမားဇ္ ဝတ္မျပဳသူရဲ႕အိမ္ကို ငါကိုယ္ေတာ္ မီးရွို႔ပစ္ခ်င္တယ္ ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး လုပ္ရပ္နဲ႕ ဘယ္ပုံစံသက္ေသျပခဲ့တာလဲဆိုရင္ အလြန္နာမက်န္းျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း ကိုယ္ေတာ္သခင္(ဆြ)ဟာ ဆြဟာဗီႏွစ္ပါးရဲ႕ ပခုံးထက္မွာ လက္ကိုတင္ၿပီး