နမားဇ္(၅)ႀကိမ္ အခ်ိန္မွန္ဝတ္ျပဳသူရရွိမည့္ (၉)မ်ိဳးေသာဂုဏ္သိကၡာ နမားဇ္ငါးႀကိမ္ကို အခ်ိန္မွန္မွန္ဝတ္ျပဳသူအား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ (၉)မ်ိဳးေသာ ဂုဏ္သိကၡာကို ခ်ီးျမင့္ေပးသနားေတာ္မူလိမ့္မည္။၎တို႔မွာ …… ၁။ နမာဇ္ဝတ္ျပဳသူအား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၂။ ၎၏ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေနေစလိမ့္မည္။ ၃။ ဖရွိစ္ရွ္သာမ်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ႕ကို ခံရလိမ့္မည္။ ၄။ ထိုသူ၏ ေနအိမ္၌ ဗရ္ကသ္ မဂၤလာမ်ား က်ေရာက္ေနလိမ့္မည္။