” ဒုအာ “ေတာင္းဆုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား `ဒုအာ´ေတာင္းဆု၏ စည္းကမ္းမ်ား ~-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-~ [ ၁ ] “အိခ္လာစ္” စိတ္ေစတနာျဖဴစင္ရမည္။ [ ၂ ] `ဒုအာ´ေတာင္းဆု `ကဗူလ္´ ျပည့္မည္ဟု ယုံၾကည္ရမည္။ [ ၃ ] ေတာင္းဆုျပည့္မႈတြင္ စိတ္ဆႏၵမေစာရ။ `ဒုအာ´ေတာင္းဆု၏ ပညတ္ခ်က္ ~•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•~ [