(နဇရ္)ဆုိသည္မွာ အဆိပ္ျပင္းတမ်ိဳးပင္…….

(နဇရ္)ဆုိသည္မွာ အဆိပ္ျပင္းတမ်ိဳးပင္…. အင္ရွာအလႅာဟ္ဟုိသအာလာ (နဇရ္)ဆုိသည္မွာ အဆိပ္ျပင္းတမ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါ၏။ ေျမြဆုိးကင္းဆုိးမ်ားတြင္ အဆိပ္ျပင္းျပင္းရွိသကဲ႕သုိ႕လူသား၏မ်က္စိတြင္လည္းအဆိပ္ျပင္းျပင္းတမ်ိဳးရွိေပသည္။ ထုိအဆိပ္ထိသြားျခင္း ထုိအဆိပ္သင့္သြားျခင္းကုိပင္လ်ွင္ နဇရ္ထိသြားသည္ဟု ဆုိပါ၏။ နဇရ္၏အဆိပ္မွာ အလြန္ျပင္းထန္လွေပသည္။ ရံဖန္ရံခါ ထုိအဆိပ္သင့္သြားျခင္းေၾကာင့္ မိမိ၏စီးပြားေရးပ်က္စီးရ၏။ မိမိ၏က်န္းမာေရးပ်က္စီးရ၏။ မိမိ၏အိမ္ေထာင္ေရးပ်က္စီးရ၏။ မိမိ၏အလွတရားပ်က္စီးရ၏။ မိမိ၏သားသမီးတုိ႕ပ်က္စီးရ၏။မိမိ၏ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ …