စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈ႕မ်ားႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ဗရ္ကသ္ရရွိေစေသာက်င့္စဥ္ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈ႕မ်ား ကင္းေဝးေစရန္၊ ႐ိုဇီရိကၡာမ်ား ဘရ္ကသ္ရရွိေစရန္၊ စီးပြားေရးအဆင္ေျပၿပီး အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းေစရန္အတြက္ လြယ္ကူစြာ႐ြတ္ဖတ္ႏိုင္သည့္ က်င့္စဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ဖဂ်ရ္နမာဇ္အၿပီးတြင္{ယားအဇီးဇု (၄၁)}ႀကိမ္ႏွင့္ ေအာက္ပါပုံျပထားသည့္အတိုင္း စူရာဟ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို (၄၁)ႀကိမ္စီ ႐ြတ္ဖတ္ရေပမည္။ မိမိ၏ ဆိုင္အတြင္းလည္းေကာင္း စီးပြားေရးကဏၰအတြက္ ေနအိမ္တြင္လည္းေကာင္း ႐ြတ္ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ (အစဥ္အၿမဲ႐ြတ္ဖတ္ပါက အက်ိဳးထူး၍ ကုသိုလ္စဝါးဗ္ရရွိေပမည္။) အင္ရွာအလႅာဟ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အလိုေတာ္ျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈမ်ားရရွိၿပီး