ဖဂ်ရ္ ဖရဇ္ ႏွင့္ စြႏၷသ္နမာဇ္ၾကား စူရဟ္ဖာေသဟာဖတ္႐ြတ္ျခင္း၏ ထူးျမတ္လွေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး အီမန္ရွင္တိုင္းအတြက္ကေတာ့ တန္ဖိုးမျဖတ္နိင္သည့္ ရတနာသိုက္ႀကီးပါ။ အစၥရာ႐ုလ္ဖာေသ့ဟာက်မ္းႏွင့္ အလႅာမာေအမာမမ္က်မ္းတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို ဖဂ်ရ္ဖရဇ္ ႏွင့္စြႏၷသ္ နမာဇ္ၾကားအလည္တြင္ စူရဟ္ဖာေသဟာကို ဗီစ္မိလႅာ ႏွင့္တြဲဖက္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖတ္႐ြတ္သရဇၨ်ယ္ျခင္းျပဳခဲ့ပါမူ မိမိအလိုရွိရာကိုရရွိသြားေပလိမ့္မည္။ အစဥ္အၿမဲဖတ္႐ြတ္ေနသူသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူျဖစ္ပါက ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာသြားလိမ့္မည္။ အေႂကြးတင္ရွိေနသူျဖစ္ပါမူ ထိုအေႂကြးမ်ားအား ေပးဆပ္နိင္စြမ္းရရွိသြားလိမ့္မည္။