ဖဂ်ရ္ ဖရဇ္ ႏွင့္ စြႏၷသ္နမာဇ္ၾကား စူရဟ္ဖာေသဟာဖတ္႐ြတ္ျခင္း၏ ထူးျမတ္ျကီးက်ယ္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး…..

ဖဂ်ရ္ ဖရဇ္ ႏွင့္ စြႏၷသ္နမာဇ္ၾကား စူရဟ္ဖာေသဟာဖတ္႐ြတ္ျခင္း၏ ထူးျမတ္လွေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး အီမန္ရွင္တိုင္းအတြက္ကေတာ့ တန္ဖိုးမျဖတ္နိင္သည့္ ရတနာသိုက္ႀကီးပါ။ အစၥရာ႐ုလ္ဖာေသ့ဟာက်မ္းႏွင့္ အလႅာမာေအမာမမ္က်မ္းတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို ဖဂ်ရ္ဖရဇ္ ႏွင့္စြႏၷသ္ နမာဇ္ၾကားအလည္တြင္ စူရဟ္ဖာေသဟာကို ဗီစ္မိလႅာ ႏွင့္တြဲဖက္၍ …