ဆင္းရဲေသာသူႏွင့္ ေနကာဟ္လုပ္ရမွာ မေၾကာက္ပါနဲ႔…….

ဆင္းရဲေသာသူႏွင့္ ေနကာဟ္လုပ္ရမွာ မေၾကာက္ပါနဲ႔ ဒီန္းမရွိ သာသနာမသိတဲ့ သူနဲ႔ ေနကာဟ္လုပ္ရမွာကို ေၾကာက္ပါ။ ေငြေတြ ေ႐ႊေတြ မမက္ပါနဲ႔ ေငြေတြေ႐ႊေတြနဲ႔ အသင္၏ သား သမီးကို မေရာင္းစားပါႏွင့္။ ေငြေတြေ႐ႊေတြနဲ႔ အသင္၏ သားသမီးကို မလဲပါနဲ႔ …