မိစ္ဝါးက္ တိုက္ျခင္း အက်ိဳးအာနိသင္မ်ား ၁။ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ ေက်နပ္ႏွသ္သက္မႈ႕၏ အေၾကာင္းခံျဖစ္သည္/ ၂။ ပါးစပ္အားသန႔္ရွင္းေစသည္/ ၃။ ေမာသ္ ေသျခင္းတရားမွအပ ေရာဂါဟူသ၍ကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ ၄။ ေရဖ်ဥ္းနာေရာဂါအားပေပ်ာက္ေစသည္/ ၅။ မ်က္ေစ့အျမင္တိုးပြါးၾကည္လင္သည္/ ၆။ သြားဖုံးမ်ားအားခိုင္မာေစသည္/ ၇။ ခြၽဲသလိပ္ကိုကင္းေစသည္။ ၈။ မစ္ဝါးက္တံပူစားသူအား မလာအိကာဟ္ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက ႏွစ္သက္ေတာ္မူၾကသည္/ ၉။ မစ္ဝါးက္တံပူစားျခင္းသည္