ေမာ္လဝီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေရးသာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနေျဖရွင္းေပးရန္ က်န္ေလးဖြဲ႕က ေတာင္းဆို၊ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးကို ေလးဖြဲ႕ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ ဟုဆို ေအာင္ေအာင္ Myanmar Muslim Media ေဖေဖၚဝါရီ ၁၃၊၂၀၂၀ ေမာ္လဝီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အ​ေရးအျငင္းပြားမွုမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္သာ အဓိကတာဝန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးကို က်န္ အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ျဖင့္သာ ဆက္လက္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကို သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို့ ေပးပို့ထားေၾကာင္း အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ အတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္