ဝိုဇူျဖင့္အိပ္စက္ေသာသူ၏ဒိုအာကဘူလ္ျဖစ္ျခင္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သခင္ صلى الله عليه وسلم ၏ ဓေလ့ေတာ္မွာ ဝိုသူျဖင့္အၿမဲတေစ ေနထိုင္ေတာ္ မူျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝိုသူျဖင့္ပင္ အိပ္စက္ အနားယူ ေတာ္မူေလ့ရွိသည္။ မိမိ၏ ဆြဟာဗဟ္ေတာ္မ်ား ကိုလည္း ဝိုသူျဖင့္ အိပ္စက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေလ့ရွိေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ အမိန႔္ရွိေတာ္မူသည္။ အၾကင္သူသည္ ညတြင္ ဝိုသူျပဳ၍ အလႅာဟ္