မေလးရွားဗလီမ်ားတြင္ ကိုရိုလာဗိုင္းရပ္စ္ေဘးရန္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အထူး၀တ္ျပဳဆုေတာင္းရန္အမိန့္ ထုတ္ျပန္

ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ေဘးရန္ကင္းေရး မေလးရွားဗလီမ်ားအားလုံး အထူးဝတ္ျပဳဆုေတာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အမိန႔္ထုတ္ အထူးဝတ္ျပဳဆုေတာင္းမႈလႈပ္ရွားမႈသည္ မေလးရွားတြင္ မေတြ႔မျမင္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားမွကာကြယ္ရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ကူညီေစာင္မေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိရန္ျဖစ္သည္။ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ျဖစ္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ နီးကပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္မေလးရွားမြတ္စ္လင္မ္မ်ား ဗလီမ်ားတြင္ဆြလာသုလ္ဟာဂ်တ္ ဖတ္၍ ဆုေတာင္းဒုအာျပုၾကရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ …