ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ပန္ဂ်ာဘ္ျပည္နယ္ ဖိုင္ဆာလာဘာဒ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ရွာဟ္နားဇ္ မူနီရ္က မ်က္မျမင္ မ်ားအတြက္ ဘိနပ္တမ်ိဳူး တီထြင္… ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ပန္ဂ်ာဘ္ျပည္နယ္ ဖိုင္ဆာလာဘာဒ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ရွာဟ္နားဇ္ မူနီရ္က မ်က္မျမင္ မ်ားအတြက္ ဘိနပ္တမ်ိဳူး တီထြင္လိုက္သည္။ ထိုဘိနပ္စီးၿပီး ေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ေရွ႕တြင္ရွိသည့္  အဟန႔္အတားမ်ား ဘိနပ္စီးသူထံ အခ်က္ေပးမည္။ ဘိနပ္တန္ဖိုးမွာ ႐ူပီးေငြ တေထာင္ေအာက္သာ ေပးရမည္ဆို၏။